Matriarchaat-Patriarchaat

Hier kan men onderwerpen plaatsen zoals : wijsheid , inzicht , tarot , orakels enz.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Susan » 04 jul 2016, 12:26

Het woord matriarchaat kan op verschillende betekenissen wijzen, maar meestal wordt daarmee een gemeenschap of een samenleving bedoeld, die gestoeld is op de meer 'vrouwelijke en moederlijke' structuren, normen en waarden dan het geval is bij een patriarchaat.
Een matriarchaat betekent evenwel niet dat een gemeenschap door vrouwen of moeders wordt bestuurd (een vaak gedachte misvatting), maar wel dat het vrouwelijke aspect van de schepping (de Godin, de Moeder) in de natuur, de mens en de samenleving gerespecteerd wordt. Een andere en meer accurate benaming voor matriarchaat is 'samenleving in balans', maar in onderstaande tekst gebruiken we het woord matriarchaat. Bij samenlevingen in balans is een diep inzicht in de werking van de universele wetten een inherent onderdeel van de cultuur. Daardoor functioneren ze optimaal en dragen ze bij aan het welzijn van alles en iedereen, waardoor iedereen kan floreren in harmonie met al het andere.

Lang geleden leefden alle mensen op Aarde in matriarchale gemeenschappen. Vandaag zijn ze enkel nog terug te vinden bij natuurvolkeren en bepaalde stammen. Onder andere de opkomst van de monotheïstische godsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam), die allemaal het mannelijke aspect sterk benadrukken, had tot gevolg dat de matriarchale gemeenschappen ofwel verdwenen en veranderden ofwel werden ingepalmd, geïntegreerd en vernietigd. Zo werden vele rijke en welvarende culturen verwoest. Het is een misvatting te denken dat matriarchale culturen eerder primitief en achtergesteld zijn/waren en dat patriarchaten streven naar vooruitgang en technologische ontwikkeling. Onderzoek bevestigd dat de oude matriarchaten (bvb. in de Indusvallei) duizenden jaren geleden al beschikten over voorzieningen als rioleringen, universiteiten en hoogwaardige tandheelkunde, om maar een paar dingen te noemen. De toenmalige patriarchaten, zoals nomadische ruiterstammen, hadden toen in vergelijking een geringer ontwikkelingsniveau.

Matriarchaat

The return of the feminine, is not about women ruling society as that would create imbalance again.
It is about the return to nature to restore the balance, it is about both hemispheres of the brain working in balance and it is about higher consciousness.

Matriarchaten zijn samenlevingen waar allerhande machtsstructuren en hiërarchische instituten ontbreken. Er is wel zelfbestuur en men spreekt soms ook van een 'consensus democratie', een samenleving waar iedereen gelijkwaardig is. De productiemiddelen zijn vaak gezamenlijk en er zijn bepaalde regels om te verhinderen dat persoonlijk bezit en individuele macht te groot worden. Er is geen centraal gezag en er zijn geen administratieve en bureaucratische organen, noch verkozen leiders. Alle beslissingen worden samen in consensus genomen, en de volledige gemeenschap wordt erbij betrokken, ongeacht leeftijd of geslacht.
Gezien er geen centraal bestuur en wetgeving is, worden andere methodes gebruikt om eventuele spanningen, conflicten en ongelijkheden die ontstaan in een samenleving, aan te pakken. Twee belangrijke manieren om het evenwicht te behouden, zijn het regelmatig organiseren van enerzijds allerlei festiviteiten en anderzijds sportieve spelen. De markten en dorpsfeesten betekenen namelijk een uitstekende mogelijkheid om tot uitwisseling en verdeling van de bezittingen en rijkdommen te komen. Rijke handelaren worden verwacht actief deel te nemen aan festivals, verantwoordelijkheid te nemen voor de organisatie ervan en ook andere feesten te bezoeken. Op die manier wordt hun rijkdom terug in de lokale economie gebracht, waarbij de gemeenschap op haar beurt de handelaren eren voor wat ze doen. De festivals hebben ook een grote invloed op de sociale relaties. Ze creëren een constant netwerk van wederzijdse ondersteuning, die zorgt voor de economische levensvatbaarheid van een gemeenschap.
Een andere methode om economische ongelijkheid te voorkomen en te verhinderen dat het gezag van individuen te groot wordt, is het principe van de 'scheiding der helften'. Vrouwelijke clanleiders vervullen samen met hun mannelijke collega's dezelfde taken en vertegenwoordigen dezelfde positie. Simpel gezegd: twee personen voor dezelfde job. Het gevolg is een soort 'gedwongen' onderlinge communicatie en een frequente wisseling in leiderschap.

Democratie is de dictatuur van de meerderheid

Het nemen van beslissingen door middel van 'egalitaire consensus democratie' vernieuwt en behoudt het evenwicht in matriarchale samenlevingen. Het doel is te komen tot eensgezindheid. Bij consensus dient iedereen akkoord te zijn vooraleer een beslissing genomen wordt. Dit in tegenstelling tot de huidige democratie waar slechts een bepaalde meerderheid vereist is. In matriarchaten wordt een beslissing eerst genomen binnen het gezin, de familie of het huis, de kleinste eenheid van de samenleving. Elke beslissing wordt gezamenlijk genomen na een grondige discussie door middel van consensus. Daarna ontmoeten de afgevaardigden van de families elkaar en proberen consensus te vinden op dorpsniveau. En zo gaat het telkens verder. De dorpsafgevaardigden komen samen om een stambeslissing te nemen en uiteindelijk komt de hele natie tot overeenstemming. Het is belangrijk op te merken, dat de afgevaardigden nooit hun persoonlijke mening vertolken, maar alleen de belangen dienen van de gemeenschap die hen gestuurd heeft. Bij elke onduidelijke situatie keren ze terug naar hun groep om nieuwe instructies te ontvangen. Dit voorkomt dat de politieke macht van één individu te groot wordt. De stabiliteit en sterke punten van deze methode maken het mogelijk om, zonder centraal bestuur, toch efficiënte en productieve vergaderingen te houden, waarbij duizenden mensen tot eensgezindheid komen. Het is uiteraard veel makkelijker om beslissingen te nemen via meerderheid dan via het langdurige proces van consensus. Maar een meerderheid is nooit een voldoende en krachtige basis om een besluit te nemen, omdat de minderheid altijd in de kou blijft en hun stem niet vertegenwoordigd is in de beslissing en zodoende ook niet in de gemeenschap. Zij worden als het ware ontkend en genegeerd. In een matriarchale samenleving is vertegenwoordiging een fundamenteel mensenrecht. Voortdurende niet-vertegenwoordiging en niet-gehoord worden, brengen een gevoel van ontevredenheid in de gemeenschap die uiteindelijk een bedreiging vormt voor het evenwicht.

Ware religie is verbinding

Het geestelijk/spiritueel leven en de bijhorende rituelen van matriarchale samenlevingen zijn helemaal anders dan bij de patriarchale godsdiensten (Christendom, Jodendom, Islam of Boeddhisme). Iedereen, zowel jong en oud, zowel vrouwen, mannen als kinderen, en ook de voorouders nemen deel aan de rituelen. Ze worden uitgevoerd door gewone leden van de gemeenschap, niet door geestelijken en priesters. Naast rituelen waar iedereen bij betrokken is (bvb. rouwrituelen), zijn er ook speciale ceremonies zoals overgangsriten die worden uitgevoerd door de oudsten van de stam (jongen wordt man, meisje wordt vrouw), of healing ceremonies uitgevoerd door sjamanen of medicijnmannen/vrouwen. Andere speciale rituelen worden uitgevoerd bij woningbouw, geboortes en naamgevingen.
In matriarchale samenlevingen zijn rituelen belangrijke activiteiten waar de hele gemeenschap aan deelneemt, en die helemaal niet te vergelijken zijn met de ceremonies uit de Westerse en Oosterse kerken. Het zijn creatief/magische momenten met de bedoeling om samen een speciaal energieveld te creëren wat het bewustzijn der deelnemers verhoogt en hen transformatie en genezing brengt. Het doel van sommige rituelen is een verbinding te maken met andere levensgebieden, zodat ontmoetingen met voorouders en geesten mogelijk worden om zo duidelijkheid te kunnen verschaffen over het levensdoel van een bepaalde persoon.
Dergelijke rituelen weerspiegelen de flexibiliteit van de menselijke verbeelding (in plaats van stagnatie en verharding) en zijn daarom nooit precies hetzelfde. Sjamanen en medicijnmannen/vrouwen van matriarchale samenlevingen leren tijdens hun lange opleiding niet alleen gevestigde tradities toe te passen (zoals trance- en helende rituelen), maar hebben ook de taak om nieuwe en onbekende fenomenen te integreren, en ze positief te gebruiken voor de gemeenschap.
Dank zij de vele sjamanistische vaardigheden kunnen matriarchale samenlevingen op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen, flexibel reageren op politieke kwesties en harmonie behouden in hun gemeenschap. Hun spirituele visie over het leven erkent de nauwe samenhang tussen rituelen, de heelkunst en de samenleving, die op hun beurt onlosmakelijk en innig verbonden zijn met de natuur. Iedereen in de gemeenschap toont grote belangstelling om continu in harmonie te leven met de krachten van de natuur en de Aarde.

Leven in harmonie met de Aarde

In oorsprong zijn matriarchale gemeenschappen volledig zelfvoorzienend en onafhankelijk en verbouwen het dagelijkse voedsel enkel en alleen voor de eigen bewoners. De hoger geciviliseerde matriarchaten (Oud Egypte, Kreta, Sumerië) dreven ook wereldwijd handel in verschillende producten. Evenwel zonder aandacht voor en de noodzaak tot productiviteit, rentabiliteit en concurrentie. Handel gebeurt vaak in de dorpskern, het centrale gedeelte van het dorp en het kloppende hart van de gemeenschap en ook de plaats waar de bewoners goederen en diensten uitwisselen. Er is geen persoonlijk eigendom. Zowel woningen als grond behoren toe aan alle bewoners. De Aarde is namelijk vrij en heilig, en een erfenis van de voorouders met de bedoeling die ongeschonden door te geven aan de volgende generatie. Bovendien wordt de landbouw en de voedselteelt gezien als een rituele handeling die in harmonie is met de natuurlijke cycli der seizoenen. Op geen enkele manier wordt gepoogd om de groei te versnellen, oogsten te manipuleren of de natuurlijke ontwikkeling van gewassen te verstoren.
Alle activiteiten van traditionele samenlevingen worden bepaald door rituelen die hun harmonie met de natuur weerspiegelen. Oude overgeleverde rituelen en gebaren - doorgegeven van generatie op generatie en van moeder naar dochter - helpen en leiden de vrouwen bij het modelleren van aardewerk, de creatie van geweven stoffen of het bereiden van gerechten. Er is geen klassieke arbeidsverdeling, wel een geheel van stappen en activiteiten die elkaar opvolgen, volgens het ritme van zon en maan. De mensen leven in een dagelijkse symbiose met de natuur die bepaald wordt door een holistische visie van eenheid en het volgen van de universele kosmische wetten. En hoewel iedereen zich een deel van de gemeenschap voelt, toch wordt individualiteit niet alleen gerespecteerd maar ook ondersteund. De hoofdverantwoordelijkheid richt zich naar gezin en familie en niemand voelt zich geïsoleerd, maar integendeel beschermd door de hele clan.

Het patriarchale paradigma

De patriarchale aspecten in de huidige industriële landen zijn een gesloten netwerk van leefwijzen en overtuigingen met volgende kenmerken: strijd, concurrentie, hiërarchie, autoriteit, kracht, groei, ontwikkeling, controle over natuurlijke hulpbronnen, rationele verantwoording van die controle en dominantie over anderen via kennis, geld en macht. Dit vinden we ook terug in het patriarchale taalgebruik waar gesproken wordt over de strijd tegen armoede en uitbuiting. Of vechten tegen de verontreiniging van het milieu, of tegen een levensbedreigende ziekte. Eigendom en bezit spelen een fundamentele rol in patriarchale culturen. Een succesvol leven wordt vaak afgewogen aan de hand van de eigendommen, bezittingen, kennis en mogelijkheden die iemand heeft en het handelen wordt er sterk door bepaald. Alsof het legitiem is om een deel van de bevolking te beperken en uit te sluiten op bepaalde vlakken, terwijl anderen allerlei privileges kunnen behouden. Deze (als normaal aanvaarde) ongelijkheid in een patriarchaal systeem behelst niet alleen zaken zoals vastgoed, geld, technologie en natuurlijke hulpbronnen, maar ook ideeën, kennis, educatie en waarheid. In een patriarchaat wantrouwen we het zelfbeschikkingsrecht van andere personen, vooral ook van kinderen. Maar we eisen voor onszelf wel het recht op om beslissingen te nemen over wat goed of fout is voor anderen. Dit is een voortdurende poging om het leven van iemand anders te regelen. En het is typisch voor het leven in een hiërarchische maatschappij, waar blinde gehoorzaamheid geëist wordt. En waar men er van uit gaat dat het onmogelijk is om ordelijk samen te leven zonder gezag en ondergeschiktheid. In een patriarchaat leeft de mens voortdurend in competitie, in voortdurende strijd met als doel elkaar uit te schakelen of elkaar te bekritiseren. Op die manier stellen we hiërarchieën van privileges op en beweren dat dit sociale vooruitgang zal garanderen door middel van het recht van de sterkste waar de beste individuen zichzelf selecteren ten koste van de anderen. Het hebben van een verschillende mening betekent vaak al een aanleiding tot ruzie of onenigheid waarbij argumenten als wapens gebruikt worden.


De matriarchale cultuur

Matriarchale culturen leven volgens heel andere waarden en paradigma's. Dit kunnen we afleiden uit de archeologische vondsten van de oude matriarchaten, uit de kennis van volkeren die nu nog steeds in dergelijke culturen leven en uit matriarchale impulsen die tot op heden bewaard zijn gebleven. De gemeenschappen die leefden in Europa, Afrika en Klein-Azië rond 5000 voor Christus waren verzamelaars en boeren en hadden grote kennis over allerlei ambachten. Hun steden waren niet versterkt met muren of afgeschermd met grachten en er waren geen hiërarchische verschillen tussen mannen en vrouwen of tussen oud en jong. Oude matriarchale steden hadden een grootte van ongeveer 10.000 inwoners en waren volledig autarkisch. De matriarchale economie was (en is) nog altijd een economie van delen, leven en (wel)zijn en niet van concurrentie, groei en geld. Matriarchale culturen zijn niet gebaseerd op oorlog, strijd, onderlinge concurrentie, eigendom, veroveringen, gezag en gehoorzaamheid, macht en controle, goed en slecht, tolerantie en intolerantie, geweld, agressie en uitbuiting. Het is precies het tegenovergestelde, de basis en de wortels bij matriarchaten zijn participatie, solidariteit, samenwerking, delen, begrip, overleg, respect en gemeenschappelijke inspiratie. Het feit dat deze woorden nog steeds in onze moderne patriarchale talen bestaan, geeft aan dat de bijbehorende acties ook deel uit maken van het menselijke leven. Maar ze zijn gereserveerd voor speciale gelegenheden en worden niet gebruikt om onze algemene manier van leven te beschrijven, maar eerder om utopische situaties en visies op te roepen.

http://www.rivendellvillage.org/Matriarchaat
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Susan » 04 jul 2016, 12:32

Nog een gedeelte:

Impulsen en peilers voor moderne matriarchale gemeenschappen - De terugkeer van het Goddelijk vrouwelijke

Matriarchaten zijn geen utopie, maar bieden een reëel en werkzaam maatschappelijk model. Het is de meest natuurlijke en logische vorm van samenleven en de geschiedenis leert ons dat matriarchaten optimaal functioneren en in staat zijn de harmonie te bewaren tussen mensen onderling en tussen mens en wereld. Een matriarchale samenleving gebruikt en leeft volgens de universele principes en wetten, een reeks van oorspronkelijke waarheden en richtlijnen die niet door iemand werden bedacht, maar het erfgoed zijn van de bewuste mens. Het zijn de inherente principes die het universum in perfecte dynamische harmonie tevoorschijn brengen en laten evolueren. Een uitgebreid overzicht van deze universele wetten is bvb. te vinden in het boek 'Het licht zal je bevrijden' van Norma Milanovich & Shirley McCune. Enkele universele wetten zijn de Wet van Eenheid, de Wet van Overeenstemming, de Wet van Trilling, de Wet van Polariteit, De Wet van Ritme, de Wet van Oorzaak en Gevolg, De Wet van Dynamische Balans,...zie hoofdstuk 3: universele wetten.

De oorspronkelijke matriarchale culturen die overal op Aarde aanwezig waren (ook hier in Europa) zijn nu bijna allemaal verdwenen en vervangen door patriarchaten. Verschillende oorzaken liggen daaraan ten grondslag. Een onweerlegbaar feit is dat het kwijtraken van de kennis over de universele wetten en in plaats daarvan de invoering van allerlei menselijke wetten, onze verbinding met de oorspronkelijke levenswijsheid heeft doorgesneden. Een totale culturele en maatschappelijke omwenteling was het gevolg, waarbij de mens losgekoppeld werd van zijn oorsprong en zijn plaats binnen het geheel vergat en waarbij het holistisch wereldbeeld (de verbonden mens als co-creator) vervangen werd door een dualistisch paradigma (de afgescheiden mens als speelbal van het lot). Zo werd een samenleving in balans op korte tijd een samenleving uit balans en kwam ook de mens in een permanente staat van onbalans terecht.

Een terugkeer naar vorige tijden en het nabootsen van vroegere matriarchaten is niet mogelijk en ook niet aangewezen. De mensheid evolueert, ontwikkelt zich, verkrijgt nieuwe inzichten, verkent andere mogelijkheden en creëert nieuwe uitdagingen en kansen. De vraag is telkens hoe een gemeenschap in voortdurende evolutie toch de harmonie met zichzelf en de omgeving kan bewaren. Nieuwe vormen van matriarchaat kunnen zich ontwikkelen die ook rekening houden met hedendaagse aspecten, globaal verworven kennis en technologische ontwikkelingen. De huidige patriarchale maatschappij is over zijn hoogtepunt heen, het model is hopeloos onwerkzaam en de barsten in het systeem overal merkbaar. De top van de hiërarchie poogt nog angstvallig het zinkend schip te redden, maar de matriarchale impulsen worden steeds krachtiger en zullen een nieuwe samenleving helpen uitbouwen.
Duizenden jaren patriarchale overheersing en indoctrinatie hebben een samenleving uit balans en een ontwortelde mens zonder echte verbinding voortgebracht.

Alles staat op zijn kop, zegt David Icke: 'everything is backwards, everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religion destroys spirituality'.

Een grote taak is nu weggelegd voor ontwakende vrouwen wereldwijd om het Goddelijk vrouwelijke te helpen terugbrengen en Aarde en mens te helen. De cultuur van dood, angst en hebzucht kan verdwijnen en plaats ruimen voor een cultuur van leven, liefde en delen.
Hieronder een opsomming van algemene punten die de overgang naar een nieuwe matriarchale cultuur helpen ondersteunen.

De familienaam verloopt via een lijn die de ouders kiezen. Dus niet per definitie via de mannelijke tak, wat één van de fundamenten is bij patriarchale culturen.
Zowel vrouwen en mannen als kinderen en ouderen worden beschouwd als gelijkwaardig.
Mensen worden gezien als individuen en niet als een deel van een koppel of gezin.
Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders én van de hele gemeenschap.
Niet het gezin is de hoeksteen van de samenleving, wel de vrije en soevereine individuen.
De focus en nadruk ligt op samenwerking en uitwisseling in plaats van op competitie en concurrentie.
Problemen en conflicten worden opgelost door samen te zoeken naar overeenstemming in plaats van door conflict en strijd.
Iedereen krijgt de kans en de mogelijkheden zich in alle vrijheid te ontplooien. Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
Seksualiteit wordt gezien als een gezond, normaal en vreugdevol deel van het leven.
Geweld in alle vormen wordt op geen enkele manier bevorderd of gepropageerd.
De hele samenleving ondersteunt de ontwikkeling van het individu.
In plaats van repressie en controle wordt gekozen voor vertrouwen en liefde.
De spirituele beleving en viering van het leven is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven.
Mensen behouden in alle opzichten hun vrijheid. Niemand kan het bezit zijn van een ander, ook niet in huwelijken.
Het afwijkende wordt niet bestreden, maar bevorderd. Het wordt gezien als een bron van creativiteit en vernieuwing van de maatschappij.
Taken worden verdeeld op basis van individuele capaciteiten en niet op basis van geslachtsverschillen of machtshiërarchieën.
Er is eerbied voor moeder Aarde.
Duurzame permacultuur principes worden toegepast op alle facetten van het leven, voornamelijk bij voedselproductie, energievoorziening, woningbouw en afvalbeheer.
Er wordt een natuurlijke 13 manen kalender gevolgd.
Er is harmonie tussen mensen onderling en tussen natuur en cultuur.
Iedereen neemt volledige verantwoordelijkheid voor doen en laten. De nood aan controle, wetten en ordehandhavers verdwijnt.
De gezondheidszorg is holistisch. Alle aandacht gaat naar preventie en naar de relatie tussen mens en geest en natuurlijke geneesmethoden.
De universele wetten worden bestudeerd en behoren (opnieuw) tot de algemene kennis.

Hier staat nog meer:
http://www.rivendellvillage.org/Matriarchaat
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Osiris
Wetenschapper
Berichten: 2784
Lid geworden op: 01 apr 2013, 07:53

Re: Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Osiris » 04 jul 2016, 18:50

Ik als kerel zeg; terug met de matriarchale cultuur !!!

Atlantis en Lemurie waren ooit zo'n bloeiende cultuur, totdat de laatste precessiewisseling 13.000 jaar geleden de polariteit omgooide en de 'kerels' zo nodig de boel op z'n kop moesten zetten.

Iets waar we dus al 13.000 jaar mee moeten leven, maar we zitten weer in een precessie/polariteitswisseling.....
Dus verwacht zeker ( en is op bepaalde plekken al gaande qua bewustzijn ) een soortgelijke matriarchale recycling ( meer intuitief/gevoelsbewustzijn ).

Bring it on :wink:
The End of an Era
The only thing that never changes is, that everything is constantly changing

Gebruikersavatar
Pierre
PC
Berichten: 17134
Lid geworden op: 07 apr 2012, 09:09

Re: Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Pierre » 05 jul 2016, 07:37

Osiris schreef:Ik als kerel zeg; terug met de matriarchale cultuur !!!
We zitten toch wel erg vaak op één lijn Osiris :wink:
Geloof het of niet ...

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Susan » 05 jul 2016, 11:54

Osiris schreef:Ik als kerel zeg; terug met de matriarchale cultuur !!!

Atlantis en Lemurie waren ooit zo'n bloeiende cultuur, totdat de laatste precessiewisseling 13.000 jaar geleden de polariteit omgooide en de 'kerels' zo nodig de boel op z'n kop moesten zetten.

Iets waar we dus al 13.000 jaar mee moeten leven, maar we zitten weer in een precessie/polariteitswisseling.....
Dus verwacht zeker ( en is op bepaalde plekken al gaande qua bewustzijn ) een soortgelijke matriarchale recycling ( meer intuitief/gevoelsbewustzijn ).

Bring it on :wink:
The End of an Era
;P!
Dat denk ik ook Osiris en helemaal mee eens hoor, anders had ik dit stuk natuurlijk ook niet geplaatst :grin:
Langzaam maar zeker zijn er duidelijk merkbaar steeds meer mensen die het ook belangrijk vinden om in alles weer veel meer vanuit het eigen gevoel te leven en naar onze intuïtie te luisteren.
Juist ook veel meer mannen die weten dat gevoelig zijn geen 'watjesgedrag' is, dit ook aan hun kinderen (zoons en dochters) leren. En ook veel vrouwen hebben natuurlijk een verkeerd voorbeeld gekregen eeuwenlang waar nu een omslag al gaande is, of nog plaats zal vinden omdat ze in gaan zien dat gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen ver te zoeken is, maar dat heeft tijd nodig.
Om een omslag te bewerkstelligen van het patriarchale naar het matriarchale, wat volgens mij begint aan de basis bij pasgeborenen, in de opvoeding van de kinderen thuis maar óók op school enz enz.
Al zullen we meestal eerst het een en ander bij ons zelf moeten veranderen, in evenwicht brengen van het vrouwlijke-manlijke in ons,voor we dat aan onze kinderen mee kunnen geven/overbrengen.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Osiris
Wetenschapper
Berichten: 2784
Lid geworden op: 01 apr 2013, 07:53

Re: Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Osiris » 05 jul 2016, 18:43

Ik geloof dat het niet alleen maar van de verandering bij mensen zelf komt, Susan.
Voor mij is er een groter geheel.

Onze aarde die van tijd tot tijd ( in eerdere reactie genoemde 13.000 jaar ) blootgesteld word aan energieen die alle polariteit veranderen.
Ook het mannelijke en vrouwelijke zijn ( tegengestelde ) polariteiten en ook die worden dan 'geswitched'.
Iets wat ik al een paar jaar ervaar alszijnde nu gaande, ook qua bewustzijn.
En niet zo vreemd aangezien de laatste switch dus zo'n 13.000 jaar geleden was.

Een volledige precessiecyclus duurt nagenoeg 26.000 jaar, de ene helft heeft een zogenaamde + polariteit,de andere de - polariteit.
En we zitten nu midden in die verandering,wat op allerlei 'aardse' vlakken conflicten creeert.
De 'oude wereld' die plaats moet gaan maken voor de 'nieuwe', wat niet zonder slag of stoot zal gaan.

Vandaar mijn overtuiging ook dat we op zeer korte termijn een splitsing gaan zien van 2 realiteiten of zoals je wilt dimensies,die nu eigenlijk als het ware nog door elkaar lopen .
Degenen die hardnekkig vast houden aan het oude patriarchale en degenen die eigenlijk al klaar zijn voor en meewerken aan de creatie van het nieuwe stuk.

Voornamelijk nieuwe creatie via het, door die eerder genoemde energie gestuurde, bewustzijn en die matriarchale intentie. :wink:
The only thing that never changes is, that everything is constantly changing

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7690
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Matriarchaat-Patriarchaat

Bericht door Susan » 06 jul 2016, 11:38

Osiris schreef:Ik geloof dat het niet alleen maar van de verandering bij mensen zelf komt, Susan.
Voor mij is er een groter geheel.
O maar dat de verandering niet alleen bij of door de mens zelf komt, zie ik ook niet zo hoor.

Zo bedoelde ik het ook niet Osiris, maar gaf hier mee aan dat we in elk geval zelf
wat dit betreft (weer naar het matriarchaat) er zelf wel aan mee kunnen werken om een verandering teweeg te brengen. Waar in opvoeding al geleerd kan worden dat jongens/meisjes vrouwen/mannen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dus dat van kleins af aan het mannelijke en het vrouwelijke in zichzelf in evenwicht wordt gebracht. Weer met hart en ziel ergens voor staan en van daaruit beslissingen nemen. Niet zoals nu dus het geval is voornamelijk vanuit het denken/hoofd leven, op het materiele
gefocust zijn. Maar waar juist gevoel/voorgevoelens en intuïtie weer serieus genomen worden.
Luisteren naar wat de Ziel op die manier ons wil laten zien, welk pad we moeten nemen en welke keuzes we kunnen maken. Wat dan doorwerkt naar/in de maatschappij, scholen, werk enz.
('tis natuurlijk wel de vraag hoeveel tijd daar voor nog is, gezien wat er in rap tempo allemaal gaande is...)
En wat jij verder schreef, daar kan ik dan ook helemaal in mee gaan. ;P! :grin:
Dat bezorgt me dan ook heel veel onrust gevoelens, niet te verwarren met angstgevoelens!
Het zijn energieën die daar voor zorgen plus het weten,dat heeft niets met angst te maken.
Ik moet het hier voorlopig even bij laten wat reageren betreft.
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Plaats reactie