Het Vaticaan verhoogt de exorcisme opleidingen

Christendom, Islam, Boeddhisme, het leven, de dood, bijbel- en koranteksten. Al ben je agnost of polytheïst, je bent hier welkom om er over te praten.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
taigitu
Orakel
Berichten: 11154
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Het Vaticaan verhoogt de exorcisme opleidingen

Bericht door taigitu » 04 mar 2018, 12:09

Het Vaticaan verhoogt de exorcisme opleidingen

3 maart 2018

Momenteel zijn er in Italië 500.000 die wachten om van hun bezetenheid te worden verlost.

Als antwoord op de meest verontrustende toename van de vraag naar exorcisme in Italië, heeft het Vaticaan plannen aangekondigd voor een
nieuwe aanpak, teneinde priesters beter te kunnen trainen om met het fenomeen om te gaan.
Die opleiding, die een gehele week in beslag zal nemen, zal volgende maand worden gehouden; dit, onder leiding van de Siciliaanse priester
en exorcist Benigno Palilla.

Tussen haakjes: vroeger was vader Gabriele Amorth daarvan de verantwoordelijke, maar hij stierf vorig jaar op de leeftijd van 91 jaar.
Geen enkele demon of duivel heeft hem vroegtijdig kunnen nekken... :-)

Nu weet ik niet of jij, beste lezer, het cijfer ook verontrustend vind, maar als we de woordvoerder van het Vaticaan mogen geloven,
lopen er momenteel alleen al in Italië een 500.000-tal mensen rond die wachten om behandeld te worden...

Alhoewel de priester toegaf dat niet alle 500.000 effectief door een duivel, demon, of wat dan ook bezeten zijn, gaf hij te kennen dat het cijfer
duidelijk aangeeft dat er zich de één of andere sinistere golf heeft voorgedaan - want, ten opzichte van vorige jaren is de vraag naar priesters
om boze geesten uit te drijven verdriedubbeld.

De reden van deze hoge piek, zei hij, is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de enorm grote populariteit van waarzeggers, tarotkaartlezers
en andere Italiaanse mystici. Hij waarschuwde daarbij dat het deelnemen aan dergelijke 'tovenarijen' zowel de deur opent voor de duivel als
een persoonlijke uitnodiging om te worden bezeten.

Ikzelf zou eraan willen toevoegen dat godsdiensten in het algemeen medeverantwoordelijk zijn; gewoonweg door lichtgelovige mensen
in zaken als duivels, demonen, djinns, dibboeks, hel, vagevuur, en zo meer, te laten geloven. Ook speelt het bekijken van griezelfims een belangrijke,
suggestieve rol. En, indien een mens die gedrochten in zijn verbeeldingswereld toelaat, geeft hij er automatisch macht aan.
Natuurlijk mag jij er, beste lezer, er een totaal ander opinie op nahouden.

In elk geval: daarnaast uitte Palilla eveneens zijn bezorgdheid over het feit dat het enorme aantal gevallen uitdrijvingen in het land geleid heeft
tot onervaren priesters, die werden aangesteld om het ritueel op een onbehouwen manier uit te voeren.

Tijdens zijn zoektocht naar leerling-exorcisten klaagde hij over het feit dat 'bezetenheid' vaak een verboden thema is tijdens het proces van
voorbereiding tot het priesterschap, waardoor nieuwkomers overweldigd geraken als ze geroepen worden om de kwestie het hoofd te bieden.

Door deze nieuwe cursus in te lassen, hoopt Palilla dat een deel van het sensatiebeleid rond exorcisme weg te kunnen werken,
en priesters beter voor te bereiden op de verschillende gevallen die ze kunnen tegenkomen.
Eigenlijk komt het erop neer, dat priesters te horen zullen krijgen dat ze het spel zullen moeten meespelen...

Anders gezegd; tegen een bezetene mag je vooral niet zeggen dat hij/zij misschien een vijs kwijt heeft, en last heeft van zelf-aangekweekte hallucinaties.
Priesters moeten doen alsof - en als de 'bezetene' vertrouwen in zo'n priester heeft, en het beu is om alle aandacht naar zichzelf toe te trekken,
zijn de slaagkansen hoog.

Maar, als de persoon moedwillig is, en geestgestoord wil blijven - misschien, omdat hij/zij het daadwerkelijk is -
zal er hoogstwaarschijnlijk één of meerdere psychiaters aan te pas moeten komen. En, in het allerergste geval zal de persoon in kwestie
een tijdlang in een psychiatrische instelling moeten worden opgenomen.

Ikzelf heb in mijn leven een 7-tal van die gevallen - allemaal van het vrouwelijke geslacht -
op een succesvolle manier kunnen behandelen, eentje niet.

Vorige maand nog kreeg ik er een telefoontje over, maar 'k heb de opdracht op een diplomatieke manier kunnen afwimpelen;
gewoonweg, omdat ik me er op mijn nu ietwat hogere leeftijd niet meer mee kan bezighouden. Maar, nu ik weet dat priesters ervoor
speciaal worden opgeleid, zal ik mensen van nu af aan de raad geven om met de bezetene een paar dagen naar Italië te trekken.
Men zegge het voort...

http://www.spiritualia.be/blogs/tsenne% ... ingen.html
Via de link kunt u een video zien van een uitdrijving en enkele foto's met tekst.
Op één van de foto's wordt het werken met de Tarot de deur heeft geopend voor de duivel en .......

Zitten die priesters zonder werk? Of ligt de reden, het geven van de opleiding van exorcisme, meer in het feit
dat de kerken leeglopen en de kerk hoopt, door de negativiteit die mensen ervaren in het leven o.a. via het internet,
nu mooi gelonkt worden door de kerk als de grote verlosser van hun onrust en angsten.....
En dan natuurlijk het 'bijbehoren lidmaatschap' als nazorg 'aanbevelen'.
Hierbij wordt voorbij gegaan dat een paranormaal vermogen (als duivels aangemerkt door de kerk) bestaat,
iets wat ook in de bijbel staat beschreven.
Zoals Saul die eerst iedere paranormaal begaafde uitroeide en dan als hij het niet weet, een vrouw op zoekt die
ontsnapt schijnt te zijn aan die moordpartij en die hij gaat raadplegen...... Nogal dubbel toch?
1 Samuël 28:1-25

Saul bij de waarzegster van Endor

1 En het geschiedde in die dagen, als de Filistijnen hun legers vergaderden tot den strijd, om tegen Israel te strijden, zo zeide Achis tot David: Gij zult zekerlijk weten, dat gij met mij in het leger zult uittrekken, gij en uw mannen.
2 Toen zeide David tot Achis: Aldus zult gij weten, wat uw knecht doen zal. En Achis zeide tot David: Daarom zal ik u ten bewaarder mijns hoofds zetten, te allen dage.
3 Samuel nu was gestorven, en gans Israel had rouw over hem bedreven; en zij hadden hem begraven te Rama, te weten in zijn stad. En Saul had uit het land weggedaan de waarzeggers en duivelskunstenaars.
4 En de Filistijnen kwamen en vergaderden zich, en zij legerden zich te Sunem; en Saul vergaderde gans Israel, en zij legerden zich op Gilboa.
5 Toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij, en zijn hart beefde zeer.
6 En Saul vraagde den Heere; maar de Heere antwoordde hem niet; noch door dromen, noch door de urim, noch door de profeten.
7 Toen zeide Saul tot zijn knechten: Zoekt mij een vrouw, die een waarzeggenden geest heeft, dat ik tot haar ga, en door haar onderzoeke. Zijn knechten nu zeiden tot hem: Zie, te Endor is een vrouw, die een waarzeggenden geest heeft.

8 En Saul verstelde zich, en trok andere klederen aan, en ging heen, en twee mannen met hem, en zij kwamen des nachts tot de vrouw, en hij zeide: Voorzeg mij toch door den waarzeggenden geest, en doe mij opkomen, dien ik tot u zeggen zal.
9 Toen zeide de vrouw tot hem: Zie, gij weet, wat Saul gedaan heeft, hoe hij de waarzegsters en de duivelskunstenaars uit dit land heeft uitgeroeid; waarom stelt gij dan mijn ziel een strik, om mij te doden?
10 Saul nu zwoer haar bij den Heere, zeggende: Zo waarachtig als de Heere leeft, indien u een straf om deze zaak zal overkomen!
11 Toen zeide de vrouw: Wien zal ik u doen opkomen? En hij zeide: Doe mij Samuel opkomen.
12 Toen nu de vrouw Samuel zag, zo riep zij met luider stem, en de vrouw sprak tot Saul, zeggende: Waarom hebt gij mij bedrogen? Want gij zijt Saul.
13 En de koning zeide tot haar: Vrees niet; maar wat ziet gij? Toen zeide de vrouw tot Saul: Ik zie goden, uit de aarde opkomende.
14 Hij dan zeide tot haar: Hoe is zijn gedaante? En zij zeide: Er komt een oud man op, en hij is met een mantel bekleed. Toen Saul vernam, dat het Samuel was, zo neigde hij zich met het aangezicht ter aarde, en hij boog zich.
15 En Samuel zeide tot Saul: Waarom hebt gij mij onrustig gemaakt, mij doende opkomen? Toen zeide Saul: Ik ben zeer beangstigd, want de Filistijnen krijgen tegen mij, en God is van mij geweken, en antwoordt mij niet meer, noch door den dienst der profeten, noch door dromen; daarom heb ik u geroepen, dat gij mij te kennen geeft, wat ik doen zal.
16 Toen zeide Samuel: Waarom vraagt gij mij toch, dewijl de Heere van u geweken en uw vijand geworden is?
17 Want de Heere heeft voor Zich gedaan, gelijk als Hij door mijn dienst gesproken heeft; en heeft het koninkrijk van uw hand gescheurd, en Hij heeft dat gegeven aan uw naaste, aan David.
18 Gelijk als gij naar de stem des Heeren niet gehoord hebt, en de hittigheid Zijns toorns niet uitgericht hebt tegen Amalek; daarom heeft de Heere u deze zaak gedaan te dezen dage.
19 En de Heere zal ook Israel met u in de hand der Filistijnen geven, en morgen zult gij en uw zonen bij mij zijn; ook zal de Heere het leger van Israel in de hand der Filistijnen geven.
20 Toen viel Saul haastelijk ter aarde, zo lang als hij was, en hij vreesde zeer vanwege de woorden van Samuel; ook was er geen kracht in hem; want hij had den gehelen dag en den gehelen nacht geen brood gegeten.
21 De vrouw nu kwam tot Saul, en zag, dat hij zeer verbaasd was; en zij zeide tot hem: Zie, uw dienstmaagd heeft naar uw stem gehoord, en ik heb mijn ziel in mijn hand gesteld, en ik heb uw woorden gehoord, die gij tot mij gesproken hebt.
22 Zo hoor toch gij nu ook naar de stem uwer dienstmaagd, en laat mij een bete broods voor u zetten, en eet; zo zal er kracht in u zijn, dat gij over weg gaat.
23 Doch hij weigerde het, en zeide: Ik zal niet eten. Maar zijn knechten, en ook de vrouw, hielden bij hem aan. Toen hoorde hij naar hun stem, en hij stond op van de aarde, en zette zich op het bed.
24 En de vrouw had een gemest kalf in het huis; en zij haastte zich en slachtte het; en zij nam meel, en kneedde het, en bakte daar ongezuurde koeken van.
25 En zij bracht ze voor Saul en voor zijn knechten, en zij aten; daarna stonden zij op, en gingen weg in dienzelfden nacht.
http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/1Samuel/28/1-25
.

.

Vraag je af wat anderen van je denken
en je bent voor altijd hun gevangene.


Lao Tse

Plaats reactie