Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Hier kan men onderwerpen plaatsen zoals : wijsheid , inzicht , tarot , orakels enz.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7728
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door Susan » 15 mei 2018, 10:53

Het getal zeven

[‘The number seven’, The Theosophist, juni 1880, blz. 232-3; CW 2:408-14]

In de grijze oudheid werd aan getallen een diepe betekenis gehecht. Er was geen volk met iets dat op filosofie leek, of het hechtte een groot belang aan getallen in hun toepassing op religieuze gebruiken, de vaststelling van feestdagen, symbolen, dogma’s en zelfs de geografische verspreiding van wereldrijken.
Het mysterieuze getallenstelsel van Pythagoras was niets nieuws toen het veel eerder dan in 600 v.Chr. verscheen. De occulte betekenis van cijfers en hun combinaties maakten deel uit van de overdenkingen van de wijzen van ieder volk; en de dag is niet veraf dat ons nu sceptische ongelovige Westen, gedwongen door de gebeurtenissen die zich eeuwig cyclisch afwisselen, zal moeten erkennen dat er in die regelmatige periodiciteit van steeds terugkerende gebeurtenissen iets meer zit dan alleen maar blind toeval. Onze westerse geleerden beginnen dit al op te merken. De laatste tijd hebben ze de oren gespitst en zijn ze gaan nadenken over cyclussen, getallen, en alles wat ze slechts enkele jaren geleden hadden verbannen naar de vergetelheid van de oude geheugenkamers, die alleen af en toe worden geopend om over het eigenaardige en dwaze bijgeloof van onze onwetenschappelijke voorouders te glimlachen.

Als een teken van dat nieuwe inzicht heeft het oude en nuchtere Duitse blad Die Gegenwart een serieus en geleerd artikel opgenomen over ‘de betekenis van het getal zeven’, dat de lezers als een ‘cultureel-historische verhandeling’ wordt aangeboden. Nadat we er enkele fragmenten uit hebben geciteerd, zullen we er misschien nog iets aan toevoegen.

De schrijver zegt:

Het getal zeven werd niet alleen door alle beschaafde volkeren van de oudheid en van het Oosten heilig geacht, maar werd zelfs door de meer recente volkeren van het Westen met de grootste eerbied beschouwd. De sterrenkundige oorsprong van dit getal is zonder enige twijfel bewezen. De mens, die zich sinds onheuglijke tijden van de hemelse machten afhankelijk voelt, beschouwde de aarde altijd en overal als ondergeschikt aan de hemel. De grootste en helderste hemellichamen werden daarom in zijn visie de belangrijkste en hoogste machten; dat waren de planeten, waarvan er in de hele oudheid zeven werden geteld. In de loop van de tijd werden ze in zeven godheden omgezet. De Egyptenaren hadden zeven oorspronkelijke en hogere goden; de Feniciërs zeven kabiren; de Perzen zeven heilige paarden van Mithra; de parsi’s zeven engelen met daartegenover zeven demonen, zeven hemelse verblijven en ook zeven lagere regionen. Om dit denkbeeld nog duidelijker in zijn concrete vorm weer te geven, werden de zeven goden vaak als één zevenkoppige godheid voorgesteld. De gehele hemel stond onder de invloed van de zeven planeten; daarom vinden we in bijna alle religieuze stelsels zeven hemelen.

Het geloof in de saptaloka van de brahmaanse religie is trouw gebleven aan de oude filosofie; en – wie weet – misschien had het denkbeeld zelf zijn oorsprong in Aryavarta, deze bakermat van alle filosofieën en de moeder van alle latere religies.
Het is waar dat het Egyptische dogma van de metempsychose of zielsverhuizing onderwees dat er zeven toestanden van zuivering en voortgaande volmaking waren, maar de boeddhisten ontleenden aan de Indo-Europeanen in India, en niet aan Egypte, hun denkbeeld van de zeven stadia van steeds verder gaande ontwikkeling van de ontlichaamde ziel, gesymboliseerd door de zeven verdiepingen en baldakijnen die naar de top van hun pagode’s geleidelijk kleiner worden.

Bij de mysterieuze verering van Mithra waren ‘zeven poorten’, zeven altaren, zeven mysteriën. De priesters van veel oosterse volkeren waren in zeven graden onderverdeeld; zeven treden leidden naar de altaren, en in de tempels brandden kaarsen in zevenarmige kandelaars. Verschillende maçonnieke loges hebben tot op de dag van vandaag zeven en veertien treden.

De zeven planeetbollen dienden als model voor staatsindelingen en -organisaties. China was in zeven provincies verdeeld; het oude Perzië in zeven satrapieën. Volgens de Arabische legende verkoelen zeven engelen de zon met ijs en sneeuw, opdat hij de aarde niet tot as zou verbranden; en 7000 engelen hijsen elke ochtend de zon op en brengen hem in beweging.

De oudste twee rivieren van het Oosten – de Ganges en de Nijl – hadden elk zeven mondingen. Het Oosten had in de oudheid zeven hoofdrivieren (de Nijl, de Tigris, de Eufraat, de Oxus, de Jaxartes, de Arax en de Indus); zeven beroemde schatten; zeven steden vol met goud; zeven wereldwonderen, enz. Het getal zeven speelde ook een belangrijke rol in de architectuur van tempels en paleizen.
De beroemde pagode van Churingham1. wordt omgeven door zeven vierkante muren, in zeven verschillende kleuren geschilderd, en in het midden van elke muur is een piramide met zeven verdiepingen; precies zoals in de antediluviale tijden de tempel van Borsippa, nu de Birs-Nimrud, zeven verdiepingen had – de symbolische voorstelling van de zeven concentrische cirkels van de zeven sferen, waarvan elk was gebouwd met tegels en metalen die overeenkwamen met de kleur van de heersende planeet van de gesymboliseerde sfeer.

1. Noot vert.: Cunningham?

..........................

Men zegt ons dat dit allemaal ‘overblijfselen van het heidendom’ zijn, sporen ‘van oud bijgeloof, die, zoals de uilen en vleermuizen in een donkere onderaardse ruimte, wegvliegen om niet terug te keren vóór het schitterende licht van het christendom’ – een bewering die heel gemakkelijk kan worden weerlegd. Terwijl de schrijver van het geciteerde artikel honderden voorbeelden heeft verzameld om aan te tonen dat niet alleen de vroege christenen maar zelfs de moderne christenen het getal zeven hebben bewaard, en op even heilige manier als het vroeger altijd werd gebruikt, zouden er in werkelijkheid wel duizenden kunnen worden gevonden.

We noemen als eerste de sterrenkundige en religieuze berekening uit de tijd van de heidense Romeinen, die de week in zeven dagen verdeelden, en de zevende dag als de heiligste beschouwden, de Sol- of zon-dag van Jupiter; en alle christelijke volkeren – vooral de protestantse – bewijzen tot op heden eer daaraan. Indien ons misschien wordt geantwoord dat we deze niet van de heidense Romeinen, maar van de monotheïstische joden hebben overgenomen, waarom wordt dan niet de zaterdag of de werkelijke ‘sabbat’ in ere gehouden, in plaats van de zondag of dag van Sol?

Terwijl het Ramayana zeven binnenplaatsen vermeldt in de verblijven van de Indiase koningen, en gewoonlijk zeven poorten naar de beroemde tempels en oude steden leidden, waarom zouden dan de (Oost-)Friezen in de 10de eeuw van de christelijke jaartelling strikt aan een zevenvoudige indeling van hun provincies hebben vastgehouden en erop hebben gestaan dat zeven ‘pfennig’ aan schatplicht zou worden betaald? Het heilige roomse en christelijke keizerrijk had zeven keurvorsten. De Hongaren emigreerden onder leiding van zeven hertogen en stichtten zeven steden, die nu Semigradye (nu Transylvanië) worden genoemd. Terwijl het heidense Rome op zeven heuvels was gebouwd, had Constantinopel zeven namen – Byzantium, Antonia, Nieuw-Rome, de stad van Constantijn, de Scheider van Werelddelen, de Schat van de Islam, Stamboul – en werd ze ook de stad op de zeven heuvels genoemd, en als toevoegsel aan de andere namen de stad van de zeven torens. Ze werd door de moslims ‘zeven keer belegerd en na zeven weken door de zevende van de Ottomaanse sultans ingenomen’. In het denken van de oosterse volkeren worden de zeven planeetbollen voorgesteld door zeven ringen die de vrouwen op zeven plaatsen van het lichaam dragen – het hoofd, de nek, de handen, de voeten, in de oren, in de neus en rond het middel – en deze zeven ringen of cirkels worden tot op de dag van vandaag door de oosterse minnaars aan hun bruiden aangeboden; terwijl de schoonheid van de vrouw in de Perzische gezangen gebaseerd is op zeven charmes.

Omdat de zeven planeten steeds op dezelfde afstand van elkaar blijven, en in dezelfde baan ronddraaien, doet deze beweging denken aan de eeuwige harmonie van het heelal. In dit verband was het getal zeven bijzonder heilig voor de astrologen en behield dit voor hen altijd zijn betekenis. De pythagoreeërs beschouwden het cijfer zeven als het beeld en model van de goddelijke orde en harmonie in de natuur. Het was het getal dat tweemaal het heilige getal drie of de ‘triade’ bevatte, waaraan de ‘één’ of goddelijke monade werd toegevoegd: 3 + 1 + 3. Zoals de harmonie van de natuur op het klavier van de ruimte weerklinkt tussen de zeven planeten, evenzo is er de harmonie van hoorbaar geluid op een kleiner plan binnen de toonschaal van de steeds terugkerende zeven tonen. Vandaar zeven pijpen in de fluit van de god Pan (of natuur) – waarbij hun geleidelijk kleiner wordende vormen de afstanden tussen de planeten, en tussen laatstgenoemde en de aarde, voorstellen – en de zevensnarige lier van Apollo.

Aangezien het getal zeven uit de vereniging van het getal drie (bij alle volkeren, zowel christelijke als heidense, het symbool van de goddelijke triade) en het getal vier (het symbool van de kosmische krachten of elementen) bestaat, wijst het symbolisch op de vereniging van de godheid met het heelal; dit pythagorische denkbeeld werd door de christenen vooral in de middeleeuwen toegepast, die het getal zeven op grote schaal gebruikten in de symboliek van hun heilige architectuur. Zo vertonen bijvoorbeeld de beroemde kathedraal van Keulen en de dominicanenkerk in Regensburg dit getal in de kleinste architectonische details.

In de wereld van het intellect en de filosofie is dit mystieke getal niet minder belangrijk. Griekenland had zeven wijzen, de christelijke middeleeuwen zeven vrije kunsten (grammatica, retoriek, dialectiek, rekenkunde, meetkunde, muziek en astronomie), De (islamitische) Sheikh ul-Islam roept voor elke belangrijke bijeenkomst de hulp in van zeven ‘oelama’. In de middeleeuwen moest een eed worden afgelegd in het bijzijn van zeven getuigen, en degene van wie ze werd afgenomen werd zeven keer met bloed besprenkeld. De processies rondom de tempels vonden zevenmaal plaats, en de gelovigen moesten zevenmaal knielen, vóór ze een gelofte aflegden. De islamitische pelgrims lopen bij hun aankomst zeven keer rond de Kaäba. De heilige vaten werden van goud en zilver gemaakt, dat zevenmaal was gezuiverd.

De plaatsen van de oude Duitse rechtbanken werden door zeven bomen gemarkeerd, waaronder zeven ‘Schöffen’ (rechters) moesten zitten die zeven getuigen nodig hadden. De misdadiger werd met een zevenvoudige straf bedreigd, en een zevenvoudige zuivering werd vereist, terwijl een zevenvoudige beloning aan de deugdzamen werd beloofd. Iedereen weet dat in het Westen groot belang wordt gehecht aan de zevende zoon van een zevende zoon. Alle mythische figuren zijn gewoonlijk met zeven zonen begiftigd. In Duitsland kan de koning, en nu de keizer, niet weigeren als peetvader op te treden voor een zevende zoon, zelfs al is deze het kind van een bedelaar. Wanneer in het Oosten een ruzie wordt bijgelegd of een vredesverdrag wordt getekend, wisselen de leiders óf zeven óf negenenveertig (7 × 7) geschenken uit.

De gemiddelde lengte van een mens, vóór de mensheid degenereerde, was zeven voet; daarom bevolen de oude westerse wetten dat tuinmuren zeven voet hoog moesten zijn. Bij de Spartanen en de oude Perzen begon de opleiding van de jongens op zevenjarige leeftijd. En in de christelijke religie – bij de rooms- en Grieks-katholieken – wordt het kind niet verantwoordelijk geacht voor welke misdaad ook tot hij zeven is, en het is voor hem de juiste leeftijd om te gaan biechten.

Wanneer de hindoes aan hun Manu denken en zich herinneren wat er in de oude sastra’s staat, zullen ze ongetwijfeld de oorsprong van al deze symboliek vinden. Nergens speelde het getal zeven zo’n belangrijke rol als bij de oude Indo-Europeanen in India. We hoeven maar te denken aan de zeven wijzen – de saptarshi; de saptaloka – de zeven werelden; de saptapura – de zeven heilige steden; de saptadvipa – de zeven heilige eilanden; de saptasamudra – de zeven heilige zeeën; de saptaparvatta – de zeven heilige bergen; de saptaranya – de zeven woestijnen; de saptavriksha – de zeven heilige bomen, enz., om de waarschijnlijkheid van de hypothese in te zien. De Indo-Europeanen leenden nooit iets, de brahmanen evenmin, die daarvoor te trots en exclusief waren. Waar komt het mysterie en de heiligheid van het getal zeven dan vandaan?

H.P. Blavatsky
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 1502
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door Determinist » 15 mei 2018, 11:19

Leuk triviantje.

Wisten jullie dat het getal 7 de hoogste kans heeft gegooid te worden bij gebruik van twee dobbelstenen?

1+6, 2+5, 3+4, 4+3, 5+2, 6+1 6/36 = 17%

Daarna het getal 6 en 8, met 14%
Daarna het getal 5 en 9, met 11%
Daarna het getal 4 en 10, met 8%
Daarna het getal 3 en 11, met 6%
Daarna het getal 2 en 12, met 3%

Als je spelletjes speelt met twee dobbelstenen kan je het beste altijd 7 kiezen.

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 19740
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door univers » 15 mei 2018, 11:40

Als je spelletjes speelt met twee dobbelstenen kan je het beste altijd 7 kiezen.
Zo heb ik een hoop biertjes gewonnen. :cheers:
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Arminius

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door Arminius » 15 mei 2018, 12:54

Zeven is ook een geluksgetal. In de bijbel komt het ook vaak voor Zeven dagen van de schepping, De zeven vette en zeven magere jaren Er zijn zeven deugden en zeven hoofdzonden Sneeuwwitje en de zeven dwergen Zeven kleuren van de regenboog Zeven wereldwonderen De uitdrukking de zevende hemel De joden kennen de zevenarmige kandelaar En ze vieren zeven weken na Persach het Wekenfeest Ook is zeven een priemgetal

Gebruikersavatar
univers
Observer
Berichten: 19740
Lid geworden op: 27 jan 2013, 11:10

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door univers » 15 mei 2018, 13:36

En als je in je piepzak zit, schijt je zeven kleuren stront.
Een mens is net een open boek, je moet het enkel kunnen lezen.

Gebruikersavatar
Determinist
Leraar
Berichten: 1502
Lid geworden op: 27 jul 2010, 09:45

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door Determinist » 15 mei 2018, 14:11

Remsporen dan weer niet. Vreemd.

Gebruikersavatar
Susan
Ik Ben
Berichten: 7728
Lid geworden op: 19 apr 2012, 05:58

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door Susan » 15 mei 2018, 15:29

Arminius schreef:
15 mei 2018, 12:54
Zeven is ook een geluksgetal. In de bijbel komt het ook vaak voor Zeven dagen van de schepping, De zeven vette en zeven magere jaren Er zijn zeven deugden en zeven hoofdzonden Sneeuwwitje en de zeven dwergen Zeven kleuren van de regenboog Zeven wereldwonderen De uitdrukking de zevende hemel De joden kennen de zevenarmige kandelaar En ze vieren zeven weken na Persach het Wekenfeest Ook is zeven een priemgetal
;P!
Hier had ik in 2016 ook al eens iets geplaatst ivm het getal 7:
viewtopic.php?f=81&t=15127
voor wie weet, hoeft niets verklaard te worden
voor wie niet weet, is geen verklaring afdoende

Arminius

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door Arminius » 15 mei 2018, 15:54

Susan schreef:
15 mei 2018, 15:29
Arminius schreef:
15 mei 2018, 12:54
Zeven is ook een geluksgetal. In de bijbel komt het ook vaak voor Zeven dagen van de schepping, De zeven vette en zeven magere jaren Er zijn zeven deugden en zeven hoofdzonden Sneeuwwitje en de zeven dwergen Zeven kleuren van de regenboog Zeven wereldwonderen De uitdrukking de zevende hemel De joden kennen de zevenarmige kandelaar En ze vieren zeven weken na Persach het Wekenfeest Ook is zeven een priemgetal
;P!
Hier had ik in 2016 ook al eens iets geplaatst ivm het getal 7:
viewtopic.php?f=81&t=15127
;P!

Gebruikersavatar
taigitu
Professor
Berichten: 9648
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door taigitu » 20 mei 2018, 09:54

De levenscyclus van zeven jaar

17 mei 2016

Je bent baby, schoolkind, puber, volwassene. Je hebt je karakter, en je hebt je eigen, unieke ervaringen die je vormen. Steeds is je leven in beweging. Vanuit de antroposofie kunnen we naar de mens kijken als een wezen dat zich telkens in een andere ontwikkelingsfase bevindt; elke fase van de levenscyclus beslaat dan een periode van grofweg zeven jaar. De materie is erg interessant, en er is al veel over geschreven. In deze blog schrijf ik er ook over, vanuit mijn persoonlijke interpretatie, beleving, en in een poging de materie iets tastbaarder te maken. Ik houd het vrij eenvoudig, en geef een overzicht van de levensfasen en hun thema’s. De nadruk leg ik op de kindertijd en jeugd.

0-7 jaar: de fase van de goedheid

In deze eerste fase wordt in de baarmoeder het lichaam gevormd. De organen worden aangelegd, het hart gaat kloppen. De foetus bereidt zich voor in het donker en de omhulling van de baarmoeder, en wordt geboren wanneer hij of zij daar klaar voor is. Het ongeboren kind ontvangt al inzichten over de directe omgeving en de rolverdeling in het gezin waar hij of zij in geboren zal worden. De ziel van de mens (het kind) heeft al vanuit de wereld naast de onze de ouders uitgekozen. De geboorte is voor het kind, net als voor de ouders, een aangrijpende gebeurtenis, waarvan het bij moet komen. Goedheid is dan erg van belang.

Wat is goedheid?

Goedheid is warmte, geborgenheid, voeding, streling, zachte zang en verhaaltjes, een veilige plek om te slapen. Vanaf de geboorte maakt het kind opnieuw een grote ontwikkeling door. Het ontwikkelt zijn aardse fysieke lichaam, leert zitten, lopen, taal en sociaal gedrag. Het gaat van wezentje in de baarmoeder naar baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind. Het leert de beginselen van het zelfstandig zijn, waarbij het omringd mag worden door goedheid. Waar mogelijk passen de ouders zich aan de ontwikkeling van het kind aan, aan de mens in wording. Het is van belang je kind te steunen in de authenticiteit, de eigenheid. Een veilige bedding kun je waarborgen door het stellen van duidelijke grenzen.

7-14 jaar: de fase van de schoonheid


In deze fase leert het kind het Ik-gevoel te ontwikkelen. De individualiteit en het ego worden gevormd. Zelfexpressie is van groot belang in deze fase. Kijk wat het kind nodig heeft, en wat het zelf wil; kinderen weten zelf heel goed wat er voor hen werkt. Belangrijk is het om hierin mee te gaan zoveel als maar kan.

Waarin wordt schoonheid zichtbaar?

Het ene kind zal zijn of haar plek in de wereld beter vorm leren geven door het volgen van toneellessen, het andere heeft sport nodig. Weer een ander zal boeken verslinden, of haar ziel in het zingen kunnen vinden. Expressie draagt bij aan het vormen van het Zelf en van het ego. Om jezelf te begrijpen, moet je je kunnen uiten. Als dat in harmonie kan en mag, bloeit de wereld op: je ervaart schoonheid.

14-21 jaar: de fase van de waarheid

De mens gaat in deze fase opzoek naar de eigen waarheid. “In welke wereld ben ik terecht gekomen, wat vindt mijn omgeving van de wereld, en wat vind ik er zelf van?” De jongvolwassene zal proefondervindelijk alles uitproberen. Het onderliggende doel is om zich (onbewust) de emotionele en mentale vermogens eigen te maken en uit te diepen. Veel tegenstrijdigheden zijn tegelijk aanwezig in deze fase, vandaar dat jongvolwassenen soms niet te volgen zijn voor de buitenwereld. We leven in een cultuur waarin deze fase dikwijls bekritiseerd wordt. Ik denk dat het anders kan. Eens waren we allemaal in deze fase, en hoe belangrijk was het voor ons om onze eigen waarheid te kunnen vinden? Wie begrip toont voor de mens in deze fase, helpt het proces te ondersteunen en de onderlinge band uiteindelijk te versterken. Daarbij moeten we niet vergeten dat wij een groot deel van onze verantwoordelijkheid over onze kinderen al verliezen in deze fase. De jongvolwassene leert om zelf verantwoordelijk te zijn. Wat fijn kan zijn in deze fase is literatuur, muziek, musea, natuur en films.

21-28 jaar: de fase van de verfijning


De volwassenheid wordt bereikt in deze fase. De jongvolwassen mens neemt zijn of haar plek in in de wereld, als individu, maar ook in verbondenheid. In deze fase kies je voor de basishouding en plek in en ten aanzien van de wereld om je heen. Het individuele pad wordt duidelijker, en je hebt je een eigen mening gevormd ten aanzien van alle sociaal-culturele thema’s en de persoonlijke levensinvulling.

28-35 jaar: de fase van het inzicht

In deze fase is er een “tweede geboorte” in het individu. De eigen persoonlijkheid maakt zich nu echt los uit het geheel, en vormt zich helder en standvastig. Creativiteit ten opzichte van het leven hoort hierbij. Ik weet wie ik ben, wat ik kom doen, alleen misschien nog niet altijd hoe…

35-42 jaar: de fase van het ontvouwen

Nu wordt het doel van de mens in dit leven zichtbaar, en meestal breekt er een relatief rustigere periode aan, waarin je weet hoe te reageren en te floreren in de wereld. Sommigen zullen hun persoonlijkheid willen “zuiveren” en opnieuw willen beginnen.

42-49 jaar: de fase van de uniciteit

De mens heeft een eigen levensweg gevormd, en het pad is helder. In deze fase leidt dat tot tevredenheid over de dagelijkse routine en rust daarin, of juist het omgekeerde. In dat geval herzie je je eigen houding en je maakt een ommezwaai.

49-56 jaar: de fase van het overzicht

In positieve zin kan de mens in deze fase een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen tegenover de wereld om zich heen. Er kan een vorm van mentorschap ontstaan en van dienstbaarheid. Je geeft door wa je hebt geleerd. In negatieve zin kan het zijn dat de mens in de vorige fase vast is komen te zitten, en dan ontstaat er in feite stilstand in de ontwikkeling en het gedrag.

56-63 jaar: de fase van de intuïtie

In deze fase is er een “derde geboorte” mogelijk. De spirituele beleving mag nu doorbreken naar buiten toe, zonder schaamtegevoel of verborgenheid, er is een manifestatie van de mens als individu, de weg die aan deze fase vooraf is gegaan is helderder voor jezelf. In negatieve zin kan men zich afgescheiden gaan voelen van het gevoelsleven en kan er een angst ontstaan voor de dood.

Vanaf 63 jaar: de fase van de voorbereiding

In deze fase, en tot de dood, bereidt de mens zich voor op het leven na dit leven. Dit kan zich grofweg op twee manieren uiten: óf je hebt de ervaringen uit dit leven als volle verantwoordelijkheid in jezelf opgenomen, en straalt liefde en wijsheid uit in deze laatste fase. Óf je verliest het gevoel voor dit leven, er ontwikkelt zich verstarring, angst en een gevoel van zinloosheid en leegheid. Dan is deze fase niets anders dan het grote wachten…

https://www.antroposofischleven.nl/de-l ... even-jaar/
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,
maar het moet voorwaarts worden geleefd


--Sören Kierkegaard

Gebruikersavatar
taigitu
Professor
Berichten: 9648
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door taigitu » 20 mei 2018, 10:05

Numerologische Betekenis Getal 7

Symboliek en Persoonlijkheid Getal 7.
7 is het getal van het mysterie en sommige numerologen noemen dit het getal van occultisten.
De 7-ens zijn ‘geheime’ creaturen, gereserveerd, beheerst, trots en mysterieus. Ze proberen te achterhalen wat de beweegredenen
zijn van de ander en volgen een zoektocht naar de waarheid, waarbij ze ook overtuigende bewijzen willen. Bij tijd en wijle hebben
ze een rustpauze nodig om er weer een poosje tegenaan te kunnen. De 7 lijkt vaak iets te verbergen. Opvallend is dat onder acteurs
veel 7-ens blijken te zitten. Zo is b.v. de Amerikaanse acteur Marlon Brando een 7. Veelal is er bij de 7 sprake van ongelukkigheid,
genoeg hebben van de wereld en ontgoocheling c.q. teleurstelling door mensen om hen heen. Hierdoor ontwikkelen ze vaak een
houding van kruidje-roer-me-niet.
In het ergste geval kan een 7 verbitterd raken en kan dan behoorlijk minachtend en sarcastisch uit de hoek komen.

mens-en-gezondheid.infonu.nl/leven
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,
maar het moet voorwaarts worden geleefd


--Sören Kierkegaard

Gebruikersavatar
taigitu
Professor
Berichten: 9648
Lid geworden op: 04 dec 2011, 14:37

Re: Het getal 7 uit: Theosophist, juni 1880

Bericht door taigitu » 20 mei 2018, 10:19

Jouw geboortegetal
Het geboortegetal wordt ook wel het levenspadgetal genoemd.
Het wordt bepaald door de getallen waaruit je geboortedatum bestaat en is het belangrijkste getal in de numerologie.


Het geboortegetal geeft de mogelijkheden van een persoon aan. Het geboortegetal is niet allesbepalend,
het is slechts een stuk gereedschap dat gebruikt kan worden om meer over je zelf te weten te komen.

Hierdoor kun je geestelijk groeien, je zelf beter manifesteren en je zult open staan voor de vele mogelijkheden
die het leven je te bieden heeft. In moeilijke perioden in je leven kan het geboortegetal als gids dienen.

Dag (2 cijfers)
Maand (2 cijfers)
Jaar (4 cijfers)

Zie link en via je geboortegetal krijg je ook duiding over je levenspad.

http://www.numerologie-online.nl/geboorte.html
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,
maar het moet voorwaarts worden geleefd


--Sören Kierkegaard

Plaats reactie